Σχολή Οδηγών Acropolis 1- Εκπαιδευτής Οδηγών Νίκος Μπριλής
210 2321662 | Κωστή Παλαμά & Γενναδίου (γωνία) – Καματερό

Χορήγηση/Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί

Σχολή Οδηγών Acropolis 1

Χορήγηση/Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί

Με την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου έχετε το δικαίωμα να οδηγείτε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που σας την χορήγησε.  Η διάρκεια ισχύος είναι 5 έτη.

Προϋποθέσεις:
 1. Να είστε τουλάχιστον 21 ετών ή να μην έχετε ξεπεράσει το 65ο έτος ηλικίας.
 2. Να μην έχετε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65).
 3. Να μην έχετε συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 4. Να έχετε σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 5. Να είστε υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις, το είδος των οποίων καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση.
 6. Να κατέχετε ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των παραπάνω 2, 3 και 5 προϋποθέσεων.
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, εάν δεν είστε Έλληνας υπήκοος, τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον είστε Έλληνας υπήκοος).
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον είστε Έλληνας υπήκοος) ή διαβατηρίου σε ισχύ (εάν δεν είστε Έλληνας υπήκοος).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 • Παράβολο 50€ υπέρ Δημοσίου & Παράβολο 20€ για την συμμετοχή στην θεωρητική εξέταση.
 • Ιατρικά Πιστοποιητικά από Παθολόγο & Οφθαλμίατρο.

Αποταθείτε στη γραμματεία μας και θα φροντίσει άμεσα κάθε λεπτομέρεια.

Μπορείτε να καλείτε τη Σχολή Οδηγών Acropolis 1 για περισσότερες πληροφορίες πατώντας το παρακάτω κουμπί άμεσης επικοινωνίας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος και εντός 24 ωρών θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ