• No.1 Σχολή Οδηγών

 • Κωστή Παλαμά & Γενναδίου – Καματερό, Αττικής | 210 2321662

Διπλώματα
Μηχανής

• Κατηγορία (ΑΜ)
• Κατηγορία (Α1)
• Κατηγορία (Α2)
• Κατηγορία (Α)

01. Εκπαίδευση για την απόκτηση διπλώματος μηχανής ΑΜ,Α1,Α2,Α Κατηγορίας

Η οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει αίσθηση ελευθερίας, διασκέδαση, συγκινήσεις, εύκολη μετακίνηση, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού. Η οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο όχημα και αυτό γίνεται γιατί κινείται στους δυο μόνο τροχούς. Ο μελλοντικός μοτοσυκλετιστής πρέπει να κατανοήσει ότι τα οχήματα που θα οδηγεί είναι μηχανήματα και όπως όλα τα μηχανήματα χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για να τα χειριζόμαστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους η σχολή οδηγών ACROPOLIS 1 ειδικεύεται στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλέτας εφαρμόζοντας το Διαδραστικό Σύστημα Οικολογικής-Ασφαλούς Οδήγησης (I.E.S.D.S) που η ίδια έχει δημιουργήσει, βασιζόμενη στο πρώτο επίπεδο του αμερικανικού σχολείου msf, εμπλουτισμένο με μαθήματα πάνω στην ψυχολογία του εκπαιδευόμενου (προκειμένου να αποκτήσει αίσθημα άνεσης και απόλυτης επενέργειας  πάνω στο όχημα), συνοδευόμενο με παραδείγματα μέσω βίντεο και εικόνας για βαθύτερη κατανόηση των συστημάτων του οχήματος και των περιπτώσεων που μπορεί να συναντήσει κάποιος κατά την διάρκεια της οδήγησης του, καθώς και στην πολυετή πείρα των εκπαιδευτών της.

02. Προϋποθέσεις

• Να έχει συμπληρώσει :
α) Το 16ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ΑΜ
β) Το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1
γ) Το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2
δ) Το 24ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101).
 • Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση ελαχίστων ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

 

Κατεβάστε το βιβλίο εδώ

03. Δικαιολογητικά

Αν ο υποψήφιος δεν κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης:
• Τέσσερις τουλάχιστον (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση
• Φωτοαντίγραφο έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
• Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος). Για τους υποψηφίους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στον παθολόγο ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικού διαγράμματος
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
• Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης
• Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται

Εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας θα πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δυο τουλάχιστον (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
 • Φωτοαντίγραφο έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
 • Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης
 • Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

**Η αίτηση εκτύπωσης και η αίτηση υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (Κ.Ε.Π , Αστυνομικό τμήμα κ.τ.λ.)

04. Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα

Αν ο υποψήφιος δεν κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης:
Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ωρες Κ.Ο.Κ και 11 ωρες μοτοσυκλετας)
Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης (B ή C ή D ή BE,CE,DE):
Θεωρητικά: 11 ώρες
Πρακτικά: 12 ώρες

05. Αιτήσεις

• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/86
Εκτυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση εδώ (χρειάζεται επικύρωση).

• Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης
Εκτυπώστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εκτύπωσης εδώ (χρειάζεται επικύρωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον και η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ατόμου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/86 Γονέα που ασκεί την κηδεμονία.
  Εκτυπώστε και συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χρειάζεται επικύρωση).